• Picket #4 – DIY Handrail Kit spans four stair risers

  $408.00
 • Rated 5.00 out of 5

  Picket #3 – DIY Handrail Kit spans three stair risers

  $388.00
 • Picket #2 – DIY Handrail Kit spans two stair risers

  $358.00
 • Picket #1 – DIY Handrail Kit spans one stair riser

  $328.00
 • Arch #4 – DIY Handrail Kit spans four stair risers

  $355.00
 • Arch #3 – DIY Handrail Kit spans three stair risers

  $338.00
 • Rated 5.00 out of 5

  Arch #2 – DIY Handrail Kit spans two stair risers

  $308.00
 • Arch #1 – DIY Handrail Kit spans one stair riser

  $288.00
 • Wall #5 – DIY Handrail wall mounted five foot long

  $130.00
 • Rated 5.00 out of 5

  Wall #4 – DIY Handrail wall mounted four foot long

  $127.00
 • Wall #3 – DIY Handrail wall mounted three foot long

  $124.00
 • Rated 5.00 out of 5

  Wall #2 – DIY Handrail wall mounted two foot long

  $121.00
 • Custom Length Wall Mounted DIY Handrail

  $190.00
 • Door #2 – DIY Handrail garage entry for two steps

  $200.00
 • Door #1 – DIY Handrail garage entry for one step

  $183.00
 • Concrete Fasteners for DIY Handrail installation

  $26.00
 • 4″ Long Masonry Fasteners for DIY Handrail installation

  $26.00
 • 5″ Long Masonry Fasteners for DIY Handrail installation

  $26.00
 • 6″ Long Masonry Fasteners for DIY Handrail installation

  $26.00
 • Stainless Steel Escutcheon Fastener Cover for DIY Handrails

  $26.00
 • Post Extensions for DIY Handrail installation

  $42.00
 • Side mount brackets for DIY Handrail installation

  $42.00
 • Post mount brackets for DIY Handrail installation

  $78.00
 • Free Handrail Mockup

  $0.00